A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum történetének kronológiája

 

1949

 • Szeptember 18.: a Miskolcon megalapított Nehézipari Műszaki Egyetemen az oktatással egyidejűleg megindult a tanszéki könyvtárak szervezése is

1950

 • Április 1.: 1952. június 24-ig a könyvtár vezetője dr. Várhegyi Miklós, aki az első hivatásszerűen működő könyvtáros volt
 • Április 14.: elkészült a könyvtár első gyűjtőköri szabályzata
 • Június 7.: Megkezdődött a könyvtárközi kölcsönzés

1952

 • A könyvtár új igazgatója 1961-ig Uhlmann Aladár
 • November: a könyvtár átköltözött a mai egyetemváros területére, az E/3 diákotthoni épület 250 m2 alapterületű menzaszárnyába

1956

 • Ebben az évben került sor a központi leltár és a központi feldolgozás kialakítására, azóta a tanszékek állományának ellenőrzése a Feldolgozó Osztály feladata

1959

 • Ez év nyarán nagy mennyiségű könyvanyag került át Sopronból, ezért a könyvtárat nagyobb helyiségbe költöztették
 • A nemzetközi kiadványcsere tevékenység is átköltözött Sopronból Miskolcra

1961

 • Szeptember 1.: a NME Központi Könyvtárának új igazgatója Dr. Zsidai József lett
 • November 28-30.: 7 tagú minisztériumi szakbizottság vizsgálta a könyvtár helyzetét és jelentésében fejlesztési javaslatokat adott

1962

 • Február 1.: a szabadpolcossá átalakított olvasóterem megnyitása
 • Kialakult az osztályszervezet: Olvasószolgálati és Tudományos Osztály, Gyarapítási és Feldolgozó Osztály, majd 1963-ban jött létre a Különgyűjtemények Osztálya (1964: Folyóirat- és Különgyűjtemények Osztálya)
 • Megkezdődött a Selmeci Műemlékkönyvtár 30.205 kötetet kitevő állományának áttelepítése Sopronból

1963

 • Május 14.: a NME-n tartották az egyetemi könyvtárak igazgatóinak értekezletét
 • December: a Művelődési Minisztérium állásfoglalása a NME-t elismerte az egykori selmeci főiskola utódjául és egyúttal feladatává tette az országban több helyen tárolt selmeci gyűjtemények helyreállítását és gondozását

1965

 • Január 23.: a 66/1965. sz. rektori utasítás elrendelte az egyetemtörténeti gyűjtemény létrehozását
 • A könyvtár tagja lett az IATUL (International Assotiation Technological University Libraires) szervezetnek

1966

 • Március: dr. Zsidai József könyvtárigazgatót bízták meg az IATUL nemzetközi könyvtárszövetség elnöki teendőivel
 • A soproni, budapesti és miskolci könyvtárak igazgatói aláírták a Selmeci Műemlékkönyvtár megosztását és elhelyezését rögzítő jegyzőkönyvet

1967

 • Elkészült a tanszéki könyvtárak szervezeti és működési szabályzata

1968

 • A selmeci állományból kiválogatták és leltárba vették a teremkönyvtár mintegy 5.000 kötetes anyagát

1969

 • Augusztus 21.: a közel negyedmillió forint költséggel felépült új egyetemi könyvtárépület megnyitása
 • Szeptember 16.: megindult a teljes könyvtári szolgálat
 • A könyvtár több mint 300 ezer kötettel rendelkezik; az évi gyarapodás kb. 10 ezer kötet és kb. 2500 folyóirat; 51 ország 291 intézményével áll cserekapcsolatban
 • A könyvtárban tartotta elnökségi ülését az IATUL

1970

 • Elkészült a Gyulay-hagyaték feldolgozása és az anyag végleges rendezése
 • A soproni Dékáni Hivatal 1949-1959-ig terjedő anyagát a könyvtár átvette és beépítette gyűjteményébe

1971

 • Február 8.: létrejött a megyében működő három vegyipari vállalat (BVK, TVK Északmagyarországi Vegyiművek) és az egyetem közötti együttműködési szerződés, amely 20 éven át hozzájárult az egyetemi könyvtár fejlesztéséhez. 1978. márc. 1-én csatlakozott a Tiszai Kőolajipari Vállalat is
 • Elkezdődött a METADEX nevű USA eredetű, kohászati tárgyú mágnesszalagok feldolgozása
 • J. Wieder az IFLA elnökhelyettese továbbképző előadást tartott a Selmeci Műemlékkönyvtár múzeum-termében

1972

 • Augusztus 21.: életbe lépett az új könyvtárhasználati szabályzat
 • Szeptember 1.: az IFLA budapesti kongresszusának 90 küldöttje látogatást tett a könyvtárban
 • A könyvtár előfizetett a Chemical Abstracts 5-8. (1947-1971) kumulált mutató köteteire

1973

 • Június: "500 éves a magyar könyvnyomtatás" c. kiállítás nyílt a könyvtárban, amely bemutatta Miskolc és a megye első nyomdatermékeit
 • Szeptember 1.: megkezdte munkáját a Fordítóiroda a Kohó- és Gépipari Minisztérium Műszaki Tudományos Tájékoztató Intézete miskolci egységeként
 • Uhlmann Aladárt Szabó Ervin Emlékéremmel tüntették ki

1974

 • Február 18.: az Egyetemi Tanács Egyetemtörténeti Bizottságot (ETB) hozott létre az egyetemi hagyományok ápolására. Bázisául a Központi Könyvtárat jelölte ki
 • Június 6.: "A valétálás története" címmel kiállítást rendeztek a könyvtárban
 • Elkezdődött a dunaújvárosi főiskolai kar új könyvtára dolgozóinak alapfokú képzése a könyvtárban
 • A Selmeci Műemlékkönyvtárban helyreállt az eredeti 1862-es rend
 • "Az egyetem oktatóinak szakirodalmi munkássága" címmel jubileumi kiállítás nyílt az egyetem alapításának 25. évfordulóján

1975

 • A könyvtárban rendezték meg az Egyetemi és Főiskolai Könyvtárak II. Országos Konferenciáját
 • Dr. Zsidai Józsefet Szabó Ervin Emlékéremmel tüntették ki

1977

 • Április 21.: az ETB kiállította a Központi Könyvtárban az egyetem akadémikusainak és akadémiai doktorainak műveit "Egyetemünk akadémikusai és doktorai" címmel
 • Az OMBKE miskolci plenáris ülése alkalmából kiállítás nyílt a könyvtárban "A bányász-kohász felsőoktatás története" címmel

1978

 • December 5.: Dr. Zsidai Józsefet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökévé választották
 • A könyvtár jogot kapott a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés önálló intézésére, valamint teljes kötelespéldány-szolgáltatást a műszaki és természettudományokból

1979

 • Február 14.: "A csehszlovák bányászat műszaki fejlődésének története" című kiállítás nyílt meg a könyvtárban a Prágai Nemzeti Múzeum rendezésében
 • Március 20.: A Selmeci Műemlékkönyvtárból közvetítette a Magyar Rádió "Könyvről könyvért" c. műsorát Sediánszky János vezetésével
 • Június 5.: megnyílt a könyvtárban Váci György kétszeres Aranydíjas könyvkötőmester "A könyvkötészet múltja és jelene" c. kiállítása
 • Szeptember 12.: az ETB emlékkiállítást rendezett a könyvtárban "Az egyetemi diákhagyományok Miskolcon 1949-1979" címmel

1980

 • Szeptember 25.: Barcsay Jenő festőművész meglátogatta "Asszonyok" c. mozaik-művét. Tiszteletére a könyvtár alkalmi kiállítást állított össze
 • Szeptember 25.: tűz keletkezett a villamos kapcsolótérben, ennek következtében a könyvtár 2 hétig áram nélkül maradt; az olvasóban pedig új világítást kellett kiépíteni
 • "A kőtáblától az írógépig" címmel a Págai Műszaki Múzeum rendezett kiállítást a könyvtárban
 • Az ETB és a Központi Könyvtár kiállításon mutatta be a NME eddigi 14 tiszteletbeli doktorát
 • A Művelődési Minisztérium 28.138/1980 sz. határozatában "tudományos Könyvtár I. osztály" besorolással ismerte el a könyvtár színvonalas tevékenységét

1981

 • Június 11.: az Egyetemi Tanács elfogadta "Az Egyetem Központi Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata" c. dokumentumot
 • Június 17.: Megemlékezést tartottak a könyvtár alapításának 250. évfordulója alkalmából
 • November 30.: a Művelődési Minisztérium elemző vizsgálatot készített a könyvtár helyzetéről és tevékenységéről
 • Megállapodás jött létre az egyetem és Miskolc Város Tanácsa között arról, hogy az egyetemi könyvtár közreműködik az Avasi lakótelep lakossága könyvtári ellátásának javításában
 • Az egyetemen megkezdődött a jogi oktatás, amely a könyvtár beszerzési politikájára is hatással volt. Jelentős mennyiségű anyagot adott át a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Központi Könyvtára és az Országgyűlési Könyvtár. A tanévnyitásra az olvasóteremben elkészült a szabadpolcos jogi rész, mind a helyben olvasásra, mind a kölcsönzésre. Megkezdődött a folyóiratok fogadása is

1982

 • Március 12-13.: a 90 éves Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület "Az OMBKE megszületése és a bányász-kohász Alma Mater" címmel kiállítást rendezett a könyvtárban
 • Március 4.: az ETB, a Könyvtár és több tanszék közreműködésével a Fémkohászattani Tanszék kiállítást rendezett "A hazai bányászat, kohászat és gépészet kiemelkedő személyiségeiről készült emlékérmek" címmel
 • Július 1.: megkezdte működését a Levéltár, mint a könyvtár önálló szervezeti egysége
 • Augusztus 27-29.: a Magyar Könyvtárosok Egyesületének XIV. Vándorgyűlése
 • Október 8.: a MJSZ Jogtörténeti Bizottsága és az Állam- és jogtudományi Intézet "Jogtörténeti Nap"-ot rendezett a Selmeci Műemlékkönyvtárban
 • December 30.: "A szovjet tudomány és kultúra az irodalomban és a képzőművészetben" címmel könyvkiállítást rendeztek a Szovjetunió 60 éves megalakulásának tiszteletére. Ebből az alkalomból nyílt meg a tanácsteremben Lenkey Zoltán "Rajzok Vologdáról" c. kiállítása, amely a művész nem sokára bekövetkezett halála után állandó kiállításként a könyvtárban maradt

1983

 • Április: A NME és a Borsodi Vendég-
  látóipari Vállalat "Egyetem Étterem" egysége között létrejött szerződés keretében a Levéltár felújította az étteremben az egyetemtörténeti és ifjúsági hagyományokat bemutató kiállítást
 • Október 12.: A könyvtár olvasószolgálata elkezdte a Dialog amerikai szolgáltató központtal a kapcsolatot kiépíteni
 • A Levéltár egy 36 m2 alapterületű kiállítóteremmel gyarapodott
 • Az MTA-SZTAKI gépein, de egyetemi jelszóval a könyvtár bekapcsolódott a nemzetközi online hálózatba

1984

 • Szeptember: az egyetem 250 éves történetét bemutató állandó kiállítás nyílt meg a könyvtárban
 • Bevezették az új szabványt. A könyvtár a műszaki könyvtári osztott katalogizálási rendszer résztvevőjeként bekapcsolódott annak előkészítési munkálataiba. Az egységesítés első lépéseit az OMIKK kezdeményezte, ennek keretében bibliográfiai leírási és katalógus-szerkesztési házi szabványadaptációjukat átadták könyvtárunknak
 • Dr. Zsámboki Lászlót az OMBKE Debreceni Márton Emlékéremmel tüntette ki
 • A Levéltár 2 professzori hagyatékot kapott ajándékba

1985

 • Április 1.: a Központi Könyvtár újra megválasztott főigazgatója Dr. Zsidai József
 • Szeptember 2.: A könyvtár épületében üzembe helyezték az egyetemi tulajdonú adatvégállomást, amellyel megvalósulhatott nagy külföldi információszolgáltató központok (DIALOG, DATA-STAR stb.) online használata
 • Október 15.: a könyvtár, alapításának 250. évfordulója alkalmából emlékülést rendeztek az Olvasóteremben

1986

 • Január 1-től Egyetemtörténeti Gyűjtemény elnevezéssel múzeumi szakgyűjtemény kezdte meg működését
 • Február 11.: megnyílt a "Selmectől Miskolcig 1735-1985" című állandó kiállítás
 • Augusztus 20.: Dr. Zsámboki László levéltárvezetőt Szabó Ervin Emlékéremmel tüntették ki
 • A múzeum ajándékozás révén Széki János és Verő József professzorok hagyatékával gazdagodott
 • A könyvtár 3 évre szóló együttműködést kötött az LKM-mel 600 ezer forint értékben
 • A Soros Alapítvány jóvoltából a könyvtár egy modern gyorsmásolót, valamint az UNDP révén mikrofiche felvevő és előhívót, és visszanagyító berendezést szerzett be
 • Megtörtént az alma mater selmeci és soproni levéltári anyagának megosztása a jelenlegi két utódintézmény, az NME és az Erdészeti és Faipari Egyetem között

1987

 • Július: a Magyar Televízió a "Híres magyar könyvtárak" c. sorozatában bemutatta a Selmeci Műemlékkönyvtárról készített filmet
 • Új szervezeti egységként létrejött a Történeti Gyűjtemények Osztálya
 • A Levéltár értékes és jelentős mennyiségű személyi anyaggal gyarapodott Horváth Zoltán, Terplán Zénó, Széki János, Faller Károly professzorokra vonatkozóan
 • A Múzeum gyűjteménye ebben az évben többek között Kubacska és Kachelmann professzorok hagyatékával, valamint Tarján Gusztáv, Horváth Zoltán, Alliquander Ödön és Patvaros József ajándékaival gazdagodott

1988

 • Az év során a könyvtár megszerezte az UNESCO által létrehozott, kizárólag könyvtárak részére szolgáló MICROISIS programot, amelynek segítségével lemezre került az egyetemen 1988 végéig megvédett 692 disszertáció adatsora. Ez volt az első saját adatbázis
 • Egy Angliában élő volt hallgató a Selmeci Műemlékkönyvtárnak ajándékozta L. Ercker: Aula subterranea c. művét
 • A Múzeum Kerpely Antal bronz, Böck Hugó és Finkey József professzorok gipsz mellszobrával gyarapodott
 • Az év során megindult a könyvtár teljes folyóirat-állományának gépre vitele
 • Elkészült a Levéltár fondjegyzéke

1989

 • Július 1.: a könyvtár bekapcsolódott a hazai és a nemzetközi telefax- hálózatba
 • A könyvtár 2 millió Ft-os minisztériumi támogatást kapott állománygyarapításra

1990

 • Július 1.: A Soros Alapítvány és az USIS támogatásával megkezdte működését az amerikai Felsőoktatási Információs Iroda, amely hallgatókat és továbbképzésre pályázó fiatal diplomásokat segített az USA egyetemeire
 • Augusztus 27.: rektori rendeletre a személyzeti nyilvántartás régebbi anyagát a Levéltárban helyezték el és 30 évre zárolták
 • A könyvtár megvásárolta első CD-ROM meghajtóját és első CD-ROM-ját, az EI (Engineering Index) cég Ei-Chemdisc elnevezésű adatbázisát, amely akkor 5 lemezen kb. 1 millió folyóiratcikk és konferencia-anyag bibliográfiai adatait tartalmazta, valamint a Peterson Gradline adatbázist, amely az amerikai felsőoktatási intézmények továbbképzési programjairól tájékoztatott
 • Az egyetemi könyvtár rákapcsolódott az IIF hálózatra, ahol 20 hazai adattár vált elérhetővé
 • A Levéltárba került a megszűnt kazincbarcikai főiskolai kar irattára valamint az egyetemi MSZMP Bizottság irattára és egyéb anyagainak egy része

1991

 • Május 28.: a könyvtár az 1986-90. évi
  tudományos kutatási ciklus lezárásával kapcsolatos tudományos ülést szervezett
 • Augusztus 27-28.: "Számítástechnika a magyar egyetemi könyvtárakban '91" címmel rendeztek konferenciát a könyvtárban

1992

 • Június 26.: Emlékkiállítás készült az OMBKE centenáriumi ünnepségére
 • Ősztől fizetett elő a könyvtár a PRESSDOK magyar gyártmányú CD-ROM-adatbázisra

1993

 • December 2.: az ITI Magyar Nemzeti Bizottsága a könyvtárban rendezte meg az "Ipari parkok és technológiai centrumok szerepe az északkelet-magyarországi régió fejlesztésében és a technológia-transzferben" c. előadássorozatot
 • Ez évtől vált lehetővé az egyetemen az internethasználat és kiépült a tanszékeket összekötő belső hálózat
 • Az "Olvasószolgálati és Tudományos Osztály" elnevezés "Informatikai és Olvasószolgálati Osztály"-ra módosult

1994

 • Június 29.: "Négy és fél évszázad Agricola-kiadásai" címmel kiállítást rendeztek a Műemlékkönyvtárban
 • Augusztus 25-26.: "A Kárpát-medence bányászata és kohászata a 20. században" című nemzetközi konferenciához kapcsolódó kiállítást rendeztek a könyvtárban
 • Németh Judit - Németh László író lánya férjével, fiatalon elhunyt gyermekük emlékére "Dörnyei László Emlékgyűjteményt" (400 kötet) ajándékozott a könyvtárnak
 • Nyáron érkezett meg Puerto Rico-ból Ferdinandy Mihály közel 1900 kötetből álló gyűjteménye. Ennek egynegyede magyar nyelvű szépirodalom, háromnegyed része idegen nyelvű szép- és szakirodalom, amely feldolgozás után a BTK Irodalomtudományi Könyvtárában kapott helyet
 • Drótos László létrehozta az egyik első magyar egyetemi gophert, amely 1994 elejétől 1997 végéig volt használatban

1995

 • Tavasszal helyezték üzembe a könyvtárban azt a CD-ROM alapú hálózatot, mely az amerikai MELLON Alapítvány támogatásával, a debreceni, kassai és a miskolci egyetemek könyvtárainak együttműködésével valósult meg
 • A könyvtár tudományos ülésszak megrendezésével emlékezett az egyetem és a könyvtár megalapításának 260. évfordulójára

1996

 • Januárban 4 évi előkészítés után megkezdte működését a Horizon integrált könyvtári rendszer, a katalogizálási és OPAC modullal
 • Július 1.: Dr. Zsámboki László a könyvtár új főigazgatója

1998

 • Szeptembertől a könyvtár beléptető rendszert üzemeltet

1999

 • Május 11.: "Selmec-Sopron-Miskolc" címmel egyetemtörténeti kiállítás nyílt meg
 • Ez év novemberétől a központi könyvtár az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának engedélyével jogot nyert önálló Európai Dokumentációs Központ (EDC) megnyitására
 • Önálló szervezeti egységként funkcionáló Informatikai Osztály jött létre
 • Heckenast Gusztáv Kossuth-díjas történettudós professzor történettudományi szakkönyvtárát végrendeletileg a Miskolci Egyetemre hagyta
 • Az NKA Könyvtári Kollégiuma retrospektív katalóguskonverzióra kiírt 1999-es pályázatának keretében 2340 db 1996 előtt beszerzett magyar nyelvű könyv rekordja került az adatbázisba
 • A Soros Alapítvány által a köz- és felsőoktatási könyvtárak kézikönyv-állományának fejlesztésére kiírt pályázaton a könyvtár 200 ezer Ft-ot nyert

2000

 • Ettől az évtől teljes munkaidőben könyvtáros szaktájékoztatók állnak az olvasók rendelkezésére
 • Ősztől a nyilvános katalógus távolról is elérhető interneten át webes böngésző programmal a könyvtár webszerverén keresztül

2001

 • A Felsőoktatási Fejlesztési Program révén megújult a könyvtár számítástechnikai eszközparkja
 • A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumánál elnyert pályázati támogatással a könyvtár egymillió forintot kapott 15 magyar műszaki folyóirat 10 évfolyama tartalomjegyzékeinek feldolgozására
 • 2001-2002-ben megtörtént a belföldi folyóiratok egy részének visszamenőleges állományadat- bevitele

2002

 • A NKÖM pályázatán a KATALIST könyvtárosi levelező listán megszervezett 8 tagú, különböző nagyságú könyvtárakból alakult együttműködés 2,5 millió forintot kapott a további munkához
 • A változó létszámú konzorcium 2002-2007-ig tudta OTKA támogatással előfizetni a CSA (Cambridge Scientific Abstracts) Materials Science Collection adatbázisgyűjteményt, melynek legfontosabb adatbázisa a METADEX

2003

 • A mozgáskorlátozottak számára is elérhetővé vált a könyvtár
 • TIGÁZ Rt. támogatásával számítógépterem átadására került sor
 • A Verő József Műszaki Anyagtudományi Szakkönyvtár tevékenysége ez évtől 2009. március 31-ig a Gyarapítási és Feldolgozó Osztály feladatai közé tartozott
 • Megalakult a MATARKA konzorcium

2004

 • Átadták a könyvtárban a Patent Library (PATLIB) hazai iparjogvédelmi információs hálózat első magyarországi regionális központját
 • Március 4-től 2005. június 10-ig tartott a KöLM könyvállományának teljes körű ellenőrzése
 • Létrejött a Könyvtár és a Számítóközpont együttműködésében egy új adatbázis: a Miskolci Egyetemi Publikációs Adatbázis

2005

 • Szeptember 1.: a KöLM új főigazgatója Burmeister Erzsébet
 • Szeptember 27.: a Szlovák Intézet fotókiállítása a felvidéki városokról
 • Október elején kezdődött a Neveléstudományi Tanszék Ezüstpagoda gyűjteményének feldolgozása
 • November 22.: megújult a MATARKA teljes honlapja, új menüpontok kerültek fel, bővültek a keresési módozatok, tovább finomodott a konvertáló program
 • Két professzor kb. 700 dokumentumból álló hagyatékának átvételére került sor

2006

 • Március 19.: a könyvtárban került megrendezésre az IHM és az Inforum által szervezett Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny
 • Március 23.: MATARKA szakmai nap a könyvtárban
 • Július 1.: az Olvasószolgálat munkatársai elkezdték a Publikációs Adatbázis feltöltését
 • November 15.: létrejött a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisát (MATARKA) Készítők Egyesülete, melynek elnöke Burmeister Erzsébet, a KöLM főigazgatója
 • November 30.: "Intézményi adattárak - múlt, jelen, jövő" címmel rendeztek szakmai napot a könyvtárban
 • December 1.: az Egyetem 8 egysége számára megindult az internet alapú közös WEBjogtár előfizetése

2007

 • Február 16.: Az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködésben megindult a MATARKA cikkmásolat-küldő szolgáltatása
 • Szeptember 21.: Kerpely Antal emlékkiállítás
 • November 14.: "25 éves a Miskolci Egyetem Levéltára" címmel tudományos konferenciát és kiállítást rendeztek a könyvtárban
 • Az Olvasószolgálati Osztály kérdőíves olvasói elégedettség vizsgálatot végzett
 • Könyvtári belső levelezőlista készült
 • A Robert Bosch Kft. idegennyelvű könyveket ajándékozott a könyvtárnak

2008

 • Június: a Nagy e-Könyv Programot a Nagy e-Könyv Program Kft. igazgatója, Tápai Csaba mutatta be a könyvtárban
 • December: a könyvtár először jelent meg az egyetemi nyílt napon önálló standdal
 • A Hewlett-Packard támogatásának köszönhetően - teljesen megújult a könyvtár számítógép állománya
 • 2008-tól vezeték nélküli számítógépes hálózat működik az intézményben
 • NKA pályázati források igénybevételével olyan újdonságnak számító témában is tanfolyamot hirdetett a könyvtár, mint az elektronikus ügyintézés
 • A TIOP "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudás-depó-Expressz" konstrukció keretében beadott és 2009-ben megnyert "Elektronikus szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Miskolc és Borsod különböző funkciójú könyvtáraiban az életen át tartó tanulás minden formájának és szintjének támogatására & országos cikkarchívum létrehozása" pályázatával a könyvtár integrált rendszerét olcsóbban fenntartható magyarra cserélte magyar ügyfélszolgálattal, magyar dokumentációval